فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان باشت کتابخانه های عمومی شهرستان باشت کتابخانه های عمومی شهرستان باشت


کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر باشت
آدرس: شهر باشت، خیابان 17 شهریور، جنب دبیرستان دکتر حسابی
تلفن: 07432622603           کدپستی:7588113895
مساحت:   1080     سال تاسیس:1377

کتابخانه عمومی فاطمیه(ص) شهر باشت
آدرس:باشت، خیابان شهداجنب منابع طبیعی
تلفن:   07432622923         کدپستی:7588133641
مساحت:     1000  سال تاسیس:1362