فهرست

گزارش تصويری

کتابخانه گردی در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد

طرح ملی کتابخانه گردی در 13 کتابخانه منتخب در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد و با استقبال خوبی از طرف مردم و مسئولین استانی و شهرستانی و روحانیت معظم روبرو شد.