فهرست

اطلاعيه

نهاد کتابخانه ها
اداره كتابخانه هاي عمومي و اداره تبليغات اسلامي شهرستان دنا برگزار مي كند:

مسابقه كتابخواني از كتاب وصيت نامه الهي- سياسي حضرت امام خميني(ره)

به مناسبت رحلت امام خمینی و قیام پانزده خرداد، اداره کتابخانه های عمومی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی دنا مسابقه كتابخواني از كتاب وصيت نامه الهي- سياسي حضرت امام خميني(ره) برگزار می کند.


سوالات مسابقه كتابخواني از كتاب وصيت نامه الهي- سياسي حضرت امام خميني(ره)

شركت كنندگان گرامي لطفا جواب هاي صحيح را به صورت كد ده رقمي به شماره 09175401497 تا روز22 خرداد
1400 ارسال فرماييد.
1- از منظر امام خميني (ره) چه كساني در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله (ص) و كوفه و عراق در عهد
اميرالمومنين(ع) و حسين بن علي (ع) ميباشند؟
1) انقلابيون 2) مسلمانان 3)مردم عراق 4) ملت ايران
2- رمز بقاي انقلاب اسلامي از ديدگاه امام(ره) چيست؟
1)نهراسيدن از تهديدات پوشالي دشمن 2)اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلم ه
3)انگيزه الهي و مقصد عالي حكومت اسلامي 4)گزينه دو و سه
3- امام خمين ي (ره) كدام كشور را تروريست بالذات مي داند؟
1)اسرائيل 2) انگليس 3) آمريك ا 4) هر سه مورد
4- از نگاه اما م خميني(ره) در نيم قر ن اخير آنچه به ايرا ن و اسلام ، ضربه مهلك زده است ، قسمت عمده اش از
.............. بوده است.
1) دانشگاه ها 2) هنرمندا ن 3) بيگانگا ن 4) سياستمدارا ن
5- حضرت امام خميني(ره) در وصيت خود به حوزه ها ي علميه، خطرناكترين برنامه دشمنان برا ي اسلام و حوزه ها ي
علميه را چه چيز ي معرفي ميكند ؟
1) عدم نظم در حوزه ها 2) نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه ها
3) نداشتن برنامه در حوزه ها 4) همه موارد
6- حضرت امام(ره) در وصيت به وزرا مي فرمايد: اگر روزي از پشتيباني ملت محروم شويد چه اتفاقي مي افتد ؟
1 )شما كنار گذاشته مي شويد 2) دشمنان پيروز مي شوند
3) اسلام به خطر مي افتد 3) گزينه دو و س ه
7- طبق نظر حضرت امام(ره) خير دنيا و آخرت مسؤولا ن در چيست؟
1) ساخت و ساز جامعه 2) در رسيدگي به حال محرومان جامعه
3) خودكفايي در صنايع 4)در ارتباط نزديك با مردم
8- اين جمله را كامل كنيد: ما مفتخريم كه مي خواهيم ................ و ...................... را بيا ن كنيم .
1)فقه و اصول 2) احكام اسلام و شريعت 3) مقاصد قرآن و سنت 4) گزينه يك و دو
9- كوشش براي رفاه طبقات محروم، وصي ت امام خمين ي(ره) به كدام قشر ميباشد ؟
1)رئيس جمهور 2) مجلس 3) دولت 4)همه موارد
10-كنار نكشيد ن و بي تفاوت نبود ن در مسائل جامعه خصوصاً انتخابات رياست » -10 وصيت ويژه حضرت امام (ره) براي
خطاب به كيست؟ « جمهوري و وكلاي مجلس
1) جامعه محترم روحانيت و مراجع عظام 2 ) مردم
3) بازاريا ن 4) دانشگاهيان